Shuffleboard floor accessories

Shuffleboard book
Shuffleboard book (english only)
Picture of Shuffleboard book
Reg.:8.95$
29-08003
Telescopic cue
Telescopic cue «Continental» 44'' - 72'' long
Picture of Telescopic cue
Reg.:64.95$
29-02011